Nákladná doprava

Prepravný poriadok

JAGELKA s.r.o., Kostolná 891, 029 44  Rabča

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

JAGELKA s.r.o., Kostolná 891, 029 44  Rabča podľa § 4 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 1071/2009

 

vydáva tento

PREPRAVNÝ PORIADOK

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

čl.1

Úvodné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu a podmienky potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je JAGELKA s.r.o., Kostolná 891, 029 44  Rabča, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe Rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. D/2014/03004/2/MA zo dňa 25.02.2014

 1. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

čl. 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

 1. Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu v tomto rozsahu:
  1. vnútroštátna cestná nákladná doprava
  2. medzinárodná cestná nákladná doprava

 

 1. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:
 • celovozové zásielky
 • kusové zásielky
 1. Za celovozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť
 1. ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
 2. ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou

jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,

 1. ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.
 1. Za prikládku (dokládku) sa považuje zásielka prepravované spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.
 1. Druhy prepráv, ktoré dopravca vykonáva podľa technickej základne, najmä vozového parku
 2. priemyselných výrobkov a tovarov
 3. preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov
 4. preprava nebezpečných vecí v režime ADR s výnimkou nebezpečných veci triedy 1 (výbušné látky a predmety) a triedy 7 (rádioaktívne látky)

čl. 3

Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 1. Dopravca je povinný:
 2. Vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
 3. Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a náklad,
 4. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel voči odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
 1. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonávať prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“).
 1. Náležitosti zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej preprave (nákladu) vychádzajú z § 610 až § 629 Obchodného zákonníka:

3.1. Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľ ovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého miesta (miesta určenia) a vydá ju určenému príjemcovi a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

3.2. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

3.3. Podľa vzájomnej dohody v prepravnej zmluve môže byt dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list.

Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

3.4. Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.

3.5. Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu osobe, ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno previesť na inú osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného listu na rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným alebo nevyplneným rukopisom. Ak nie je v náložnom liste uvedené na čí rad je vydaný, platí, že je vydaný na rad odosielateľa.

3.6. Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

 1. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby dopravcu,
 2. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielateľa,
 3. označenie prepravovanej veci,
 4. údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jej rad,
 5. miesto určenia,
 6. miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.

3.8. Dopravca je povinný vykonal prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

3.9. Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný dodať zásielku príjemcovi, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

3.10. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky, týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcov, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

3.11. Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu, pritom zodpovedá akoby prepravu uskutočňoval sám.

čl. 4

Postavenie objednávateľa prepravy

1.Objednávateľ prepravy (prepravca) najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

 1. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky emailom alebo faxom, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú inak. Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy.
 1. Objednávka prepravy musí byt podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni ,pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.
 1. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo nesprávnosťou údajov v nich uvedených alebo ich neúplnosťou.
 1. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 50.000,- EUR (slovom päťdesiattisíc euro), je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na výšku poistenia zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky. Nad túto hodnotu zásielky je povinný prepravca na vlastné náklady si zásielku osobitne pripoistiť, pokiaľ nedôjde k inej dohode.
 1. Objednávateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť.
 1. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.
 1. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom
 1. bezvýhradným potvrdením objednávky dopravcom,
 2. dohodou o podstatných náležitostiach prepravnej zmluvya to určením prepravcu a dopravcu, predmetu prepravy, údaju o mieste odoslania a mieste určenia
 3. ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať, tak započatím prepravy,
 4. prevzatím zásielky na prepravu.
 1. Objednávka je prijatá
 2. ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o jej rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo,
 3. okamžikom, keď písomne, e-mailom, telefaxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi, ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
 4. začatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

10.Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva s dopravcom.

 1. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy ohľadne zásielky,pričom uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.
 1. Dopravcovi prislúcha odplata/ prepravné dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ak nebola dohodnutá, tak obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na čas uzavretia zmluvy a obsah záväzku dopravcu.
 1. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje inú dobu za rozhodnú.
 1. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktorá nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
 1. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúce sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
 1. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať.
 1. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.

čl. 5

Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie

podmienok prepravy

 1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia na prepravu až do jej vydania.
 1. Dopravca za škodu nezodpovedá, ak škoda bola spôsobená
 2. odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
 3. chybnou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku alebo,
 4. chybným obalom, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná, ak neupozornil dopravca na, vadnosť obalu, dopravca nezodpovedá za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.
 5. osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.
 1. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa ods.2 je dopravca povinný vynaložil odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
 1. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu

podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti

 1. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadal si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takýmito pokynmi, môže dopravca, zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
 1. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná dopravcovi).
 1. Pri poškodení, alebo čiastočnej strate zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú zásielka, mala v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak je účelné vykonať opravu, dopravca uhrádza len náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR.
 1. Za iné škody z nákladnej cestnej dopravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty.
 1. Dopravca zodpovedá prepravcovi za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty len do výšky prepravného.
 1. Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky na prepravu.
 1. Právo na náhradu škody musí odosielateľ alebo prepravca uplatniť u dopravcu len písomnou formou, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravnej listiny.

čl.6

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje celovozové zásielky.
 1. Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

čl. 7

Veci vylúčené z prepravy

 1. Z prepravy sú vylúčené:
 2. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
 3. nebezpečné veci triedy 1 (výbušné látky a predmety) a triedy 7 (rádioaktívne látky) podľa členenia stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (dohoda ADR) a zákonom NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
 4. predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na nosnosť, rozmery a stav pozemných komunikácií, majú byť pri preprave použité, sa nehodia k preprave vozidlom cestnej dopravy.
 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.
 1. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu,
 1. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

čl. 8

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

 1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka

mu bola vrátená alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

 1. Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.
 1. Prepravné a ostatné náklady spojené s uskutočnením zmeny prepravnej zmluvy podľa ods.1 hradí odosielateľ a podľa ods.2 príjemca.
 1. O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia ustanovenia či.4 ods.2 a ods.9.
 1. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.
 1. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z dôvodov na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.
 1. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu, alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok, alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť, od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.
 1. Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu začať, alebo v nej pokračoval alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa pre ďalší postup ohľadne zásielky.
 1. Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky ) a dosiahnutie návrhu odosielateľa by si vyžiadalo dlhšiu dobu, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.
 1. Ak pominie prekážka skôr ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh ako zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.
 1. Ak nie je možné podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie, o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.
 1. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

čl. 9

Pravidlá balenia a označovania tovaru a úprava vzťahov počas nakládky a vykládky

 1. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.
 1. Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, po prípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného alebo nedostatočného obalu počas prepravy.
 1. Odosielateľ je povinný zabezpečiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.
 1. Odosielateľ je povinný označiť zásielku, alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok, alebo je to žiadúce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou, alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci, odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v platnom znení , ktorá sa vzťahuje podľa zákona NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj na vnútroštátnu cestnú dopravu. Preprava nebezpečných zásielok triedy 1 (výbušné látky a predmety) a triedy 7 (rádioaktívne látky) podľa členenia stanoveného dohodou ADR je v súčasnosti podľa čl.7 ods.1 písm. b tohto prepravného poriadku z prepravy vylúčená.
 1. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané, alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý

kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN).

 1. Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne, ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v náložnom (nákladnom) liste potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.
 1. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch ( napr. dodacom liste).Preskúmanie zásielky na mieste nakládky, alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.
 1. Ak dopravca zistí ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť. Vynaložené náklady dopravcu s tým spojené znáša odosielateľ.
 1. Ak sa pri preberaní zásielky zistí taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na

vozidle alebo na spoluprepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave a ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

 1. Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len vtedy, ak to bolo s odosielateľom dohodnuté. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.
 1. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými spolu so zásielkou.
 1. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
 1. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky, alebo mernej hodnoty jednotky je známa, prípadne zistená vážením.
 1. Spôsob preskúšania hmotnosti a výsledok preskúšania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúšavaní k dispozícii.
 1. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotností zásielky (napr. úradné váženie a pod.)
 2. ak o zistenie hmotnosti dopravca požiadal,
 3. ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 5% od hmotnosti uvedenej odosielateľom.
 1. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodli inak.
 1. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov.
 1. Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením.
 1. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný hlavne pri opakovaných prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zaistiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zabezpečiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržiavané v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.
 1. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky.
 1. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla je dopravca, oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, po prípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.
 1. Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.
 1. Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom je prepravca povinný zabezpečiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zabezpečí vyčistenie vozidla na jeho náklady dopravca.
 1. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady spojené s dezinfekciou hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie, prípadne prepravca, pre ktorého náklad

je dezinfekcia predpísaná osobitými predpismi. Napr. zák. NR SR č. 152/1996 Z.z.o potravinách v platnom znení.

 1. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možné urobiť aj v prepravnej listine.
 1. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napr. do nákladného listu.

čl. 10

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

 1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napr. dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo môže sa s dopravcom na prepravnej listine dohodnúť inak.
 1. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak, spolu so zásielkou.
 1. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje :
 2. názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
 3. obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
 4. počet kusov,
 5. celkovú hmotnosť zásielky,
 6. miesto nakládky a miesto vykládky,
 7. dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom
 1. Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je:
 2. a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
 3. b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedenými podmienkam.
 1. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.
 1. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
 1. Pri preprave rýchlo sa kaziacich potravín a nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané platnou právnou úpravou.
 1. Pri preprave nebezpečných vecí, ktoré dopravca vykonáva, je odosielateľ povinný odovzdať osádke vozidla pred prepravou písomné pokyny k preprave. Osádka vozidla je povinná sa s nimi pred prepravou oboznámiť.

čl. 11

Postup osádky alebo iných osôb dopravcu v prípade dopravnej nehody a iných mimoriadnych

udalostí

 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupňa poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopností jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.
 1. Ak bolo nevyhnutné k vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zabezpečt stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčného čísla ich vozidiel.
 1. Postup vodiča resp. osádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z §50 zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:
 2. a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
 3. b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil návykovú látku.
 1. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
 2. urobiť vhodné opatrenia, aby nebolia ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
 3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 4. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 5. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej prepravy osôb,
 6. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
 7. bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom Policajného zboru, uvedené nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných veci a účastníkom dopravenej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať.
 1. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda, účastník dopravenej nehody je povinný:
 2. a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi,
 3. b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenie vozidiel, ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy,
 4. c) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 1. Osádka je náležíte poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 1. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie, alebo poškodenie a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia komunikácie nie je v jeho možnostiach, je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.
 1. 0sádka vozidla pri preprave nebezpečných vecí je povinná sa pri nehode alebo inej mimoriadnej udalosti riadiť pokynmi, ktoré spracoval odosielateľ nebezpečných vecí pre prepravu a pre prípad nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.

čl. 12

Medzinárodná cestná nákladná doprava

 1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka v platnom znení pre oblasť medzinárodnej dopravy, budú mať pred tuzemskou zákonnou úpravou prednosť medzinárodné zmluvy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné. Preto medzinárodná cestná nákladná doprava je vykonávaná dopravcom podľa medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov o cestnej doprave a to:
 2. a) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) vyhláška č. 11/1975 Zb.
 3. b) Dohovor o medzinárodnej preprave tovarov na podklade kametov TIR – vyhláška č. 144/1982 Zb.
 4. c) Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) – vyhláška č.61/1983 Zb.
 5. d) Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR) – vyhláška č.64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov,
 6. e) Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) – vyhláška č.108/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
 7. f) Dohovor o spoločnom tranzitnom režime – vyhláška č. f87/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
 8. g) Colný dohovor o ATA karnetoch na dovozný colný záznam tovaru – vyhláška č.89/1963 Zb.
 1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka v platnom znení pre oblasť medzinárodnej dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy majú prednosť pred zákonnou úpravou platnou v Slovenskej republike. Tie časti jednotlivých článkov prepravného poriadku, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách, dohodách a dohovoroch, napr. v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) odlišne sa pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepoužijú.
 1. Z hľadiska prepravného poriadku je najdôležitejší Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), preto v ďalšom sú uvedené jeho najdôležitejšie ustanovenia.
 1. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádzajú v zmluve, ležia v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR.

5.Dohovor CMR sa nevzťahuje :

 1. na prepravy vykonávané v rámci medzinárodných poštových zmlúv,
 2. na prepravy mŕtvol,
 3. na prepravy sťahovaných zvrškov.
 1. Dohovor CMR platí pre celú trasu, prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty v tuzemsku a zahraničí. Po tejto stránke Dohovor CMR vyraďuje z platnosti tuzemské právne predpisy.
 1. Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy cestnou nákladnou dopravou, pri ktorej môžu byt použité motorové vozidlá, ťahače, návesové súpravy, prívesy a kontajnery. Tiež sa nerobí rozdiel medzi nákladnými a osobnými vozidlami, pokiaľ sa nimi prevádzkuje preprava tovaru.
 1. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je prepravný list, ktorý je vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak neexistuje nákladný list, ak sa stratil alebo má niektoré nedostatky, nedotkne sa to síce platnosti uzavretej prepravnej zmluvy (vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia Dohovoru CMR), avšak jeho existencia je nevyhnutná pre niektoré okolnosti, ktoré umožňujú vykonávanie Dohovoru CMR. Svedčia o tom napr. čl. 12, 24, 26 a ďalšie Dohovoru CMR. Mnohokrát je tiež nákladný list dôkazom o existencii uzavretej prepravnej zmluvy.
 1. Pre každú zásielku musí byt vystavený samostatný nákladný list CMR.Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom pre jedného príjemcu a v jednom vozidle alebo súprave. V jednom vozidle môže byt niekoľko samostatných zásielok. Ak je potrebné zásielku naložiť na niekoľko vozidiel alebo sa jedná o rôzne druhy alebo o samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľko nákladných listov, koľko vozidiel má byt použitých alebo koľko druhov alebo samostatných častí sa má nakladať.
 1. Nákladný list musí obsahoval tieto údaje:
 2. miesto a dátum vystavenia,
 3. meno a adresu odosielateľa,
 4. meno a adresu dopravcu,
 5. miesto a dátum prevzatia zásielky (nakládka) a miesto jej určenia (vykládka),
 6. meno a adresu príjemcu (aj DIČ – daňové identifikačné číslo),
 7. obvyklé pomenovanie povahy prepravovaných vecí (označenie tovaru) a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie (podľa dohody ADR),
 8. počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
 9. celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, napr. v

m3 (ak je poznámka v nákladnom liste o úradnom vážení alebo počítaní tovaru, musí byť k nákladnému listu pripojený doklad, ktorý vodič odovzdá príjemcovi zásielky),

 1. náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá s ostatné výdaje vznikajúce od okamihu od uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
 2. pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie (napr. uvedené vstupné a výstupné colné úrady, ktoré zároveň musia súhlasiť s údajmi uvedenými v karnete TIR, ak sa pri preprave používa),
 3. údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.
 1. Nákladný list musí prípadne obsahovať (čiže môže) ešte tieto údaje:
 2. a) zákaz prekládky,
 3. b) výdavky, ktoré preberá odosielateľ na seba,
 4. c) výšku dobierky, ktorá má byt vydaná pri dodaní zásielky,
 5. d) cenu zásielky alebo sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
 6. e) pokyny odosielateľa dopravcovi; týkajúce sa poistenia zásielky,
 7. f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
 8. g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
 1. Jednotlivé strany, ktoré sa zúčastňujú na preprave môžu do nákladného listu zapísať ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné.
 1. Dohovor CMR nepozná pevnú dodaciu lehotu. Dohovor len upravuje dohodnutú lehotu a ak je taká dojednaná, tak je nutné ju uviesť do nákladného listu. Inak prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, ak nebola zásielka výdaná v dojednanej lehote a pokiaľ táto lehota nebola dojednaná, ak presahuje skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri postupných čiastkových nakládkach i s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky, čas, ktorý je možno očakávať od starostlivého dopravcu.
 1. Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielateľa. On tiež zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste a to aj vtedy, ak príslušné údaje na žiadosť odosielateľa uvedie do nákladného listu zástupca dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti:
 2. a) údajov uvedených v ods.3.7. poď písm. b, d, e, f, g, h,j, b) údajov uvedených v bode 3.8.,
 3. c) všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal dopravca pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznamenania v nákladnom liste.
 1. Vecou dopravcu je, aby zapísal do nákladného listu údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke (inému dojednaniu) podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.
 1. Pri prevzatí zásielky k preprave dopravca preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a ich značkách a číslach a zjavný stav zásielky a jej obalu. Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov o počte kusov a ich značkách a číslach, zapíše do nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením. Rovnako musí odôvodnil všetky výhrady, ktoré urobil k zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady nezaväzujú odosielateľa, len keby ich v nákladnom liste výslovne uznal. Odosielateľ má za povinnosť zaistiť prepravované veci potrebným spôsobom proti nebezpečenstvu, ktoré vzniká pri cestnej preprave, lebo len on má k dispozícii odborné znalosti o prepravovanom tovare a nie dopravca. Odosielateľ má preto zodpovednosť aj za bezpečné uloženie a upevnenie tovaru proti otrasom a sklzom počas jazdy.
 1. Dopravca uvedie svoju výhradu na prvú kópiu nákladného listu skôr než ju odovzdá odosielateľovi. Je na to určená kolónka č.18 na formulári IRU nákladného listu CMR, ktorý sa aj u nás používa Zoznam výhrad používaných dopravcom je nasledovný:
 2. a) Výhrada k vozidlu
  • Otvorené vozidlo bez plachty podľa dohody s odosielateľom
 3. Výhrada k baleniu tovaru
  • nezahalené
  • poškodený obal
  • nedostatočný obal
 4. Výhrada k počtu, označeniu a číslovaniu kusov zásielky (sudy, vrecia atď.)
  • kontrola nie je možná z týchto dôvodov : nakládku vykonal odosielateľ, poveternostné podmienky, veľký počet balených kusov, zaplombovaný kontajner.
 5. Výhrada k stavu prevzatého tovaru
  • v zjavne zlom stave
  • poškodený
  • premočený
  • zmrznutý
  • nechránený proti poveternostným vplyvom a v tomto stave je prepravovaný na žiadosť odosielateľa
 1. Výhrada k nakládke, zabezpečeniu nákladu, vykládke Nakládku a zabezpečenie tovaru realizoval:
  • odosielateľ
  • vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosť odosielateľa Vykládku realizoval:
  • príjemca

-vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosti príjemcu

 1. Nákladný list je, pokiaľ nie je preukázaný opak, vierohodným dokladom o uzavretí obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak však nie je k dispozícii nákladný list, platí prepravná zmluva, ak je jej uzavretie preukázané inak. Ak neobsahuje nákladný list výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal bola v okamihu prevzatia v zjavne dobrom stave, a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste. Táto právna domnienka sa však nevzťahuje na údaj o hmotnosti tovaru.
 1. Odosielateľ zodpovedá dopravcovu za škody spôsobené chybami obalu zásielky a je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné k colnému a ďalším úradným jednaniam vykonávaným pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, hlavne môže požadovať na dopravcovi zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi. Otázku dispozičného práva so zásielkou je možné výnimočne riešiť aj iným spôsobom napr. podľa či. 12,odst.3 Dohovoru CMR.
 1. Ak je plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok stanovených v nákladnom liste v dôsledku prekážok v doprave z akéhokoľvek dôvodu nemožné, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou (najčastejšie je to odosielateľ, zasielateľ, výnimočne napr. i príjemca).
 1. Ak však dovoľujú okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok stanovených v nákladnom liste (prípadne dispozícii) a dopravca nemohol obdržať v primeranom čase pokyny od oprávnenej osoby, dopravca má vykonať také opatrenia, ktoré považuje za navhodnejšie v záujme oprávnenej osoby (napr. odvrátenie škody, ktoré si vynucuje rýchle jednanie). Ak sa potom, čo zásielka došla na miesto dodania vyskytnú prekážky v dodaní, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny odosielateľa. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov vzniknutých vyžiadaním alebo vykonaním pokynov, pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.
 1. Dopravca je oprávnený navýšiť dohodnutú odplatu za vykonanú prepravu aj o všetky ostatné náklady spojené so zmenenými podmienkami prepravy, jej zdržaním, prerušením alebo oneskorením vyplývajúcim z bodov 19,20 a 21, zapríčinené (alebo uskutočnené na žiadosť ) odosielateľom, zasielateľom, príjemcom).
 1. Vo výnimočných prípadoch môže dopravca dokonca pristúpiť aj k predaju zásielky bez toho, aby vyčkal pokyny oprávneného (najčastejšie odosielateľ), ak sa jedná o zásielky podliehajúce rýchlej skaze

alebo keď ospravedlňujem takýto postup stav zásielky alebo ak výdavky za úschovu sú neúmerné hodnote zásielky. K predaju môže pristúpiť ak nedostal v primeranej lehote od oprávneného opačné pokyny. Postup pri predaji sa riadi právnym poriadkom a zvyklosťami miesta, kde sa zásielka nachádza. Výťažok z predaja po odčítaní čiastok viazaných zásielkou (napr. prepravné), je nutné dať k dispozícii oprávnenému (najčastejšie odosielateľovi zásielky).

 1. Ak bola urobená v nákladnom liste zo strany príjemcu výhrada, že nesúhlasí počet kusov, zástupca dopravcu (vodič) je povinný k tejto výhrade zaujať stanovisko. Odovzdaním zásielky a dokladov podpísaných príjemcom končí zodpovednosť dopravcu (vodiča) za zásielku.
 1. Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovedá dopravca za jednanie a opomenutie svojich zástupcov a pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktorých použitie pri vykonávaní prepravy ako za vlastné jednanie a upomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby jednajú v rámci svojich pracovných úloh. To znamená, že vlastník tovaru môže postupovať proti dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu o preprave ako s prvým dopravcom, i keď škodu zavinil neskorší (nasledovný) dopravca.
 1. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo jej poškodenia, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielka k preprave až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak je strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené oprávneným príkazom, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci.
 1. Dopravca nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar. Dopravca nezodpovedá za škody spôsobené napr. živelnou pohromou. Dopravca sa nemôže dovolávať v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti ani chýb na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo alebo ich zástupcov alebo pracovníkov.
 1. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných, je však povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky. Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:
 2. a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom liste,
 3. b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne zabalené alebo ak nie je balená vôbec, je vystavená stratám alebo poškodeniu,
 4. c) manipulácia:, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielatelia alebo príjemcu,
 5. d) prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysýchaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov,
 6. e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky
 7. f) preprava živých zvierat.
 1. Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote a pokiaľ lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových nakládkach, najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas, ktorý je možný očakávať od starostlivého dopravcu.
 1. Oprávnený môže považovať zásielku bez ďalších dôkazov za stratenú ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty a pokiaľ nebola lehota dojednaná do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom k preprave.
 1. Ak má dopravca povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste, dobe jej prevzatia na prepravu a to podľa burzovej a ak nie je, tak podľa bežnej trhovej ceny.
 1. Pri rešpektovaní burzovej ceny a ak nie je burzová cena, bežnej trhovej ceny, prípadne všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a kvality, nesmie náhrada škody presahovať 25 zlatých frankov za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti Frankom sa rozumie zlatý frank o hmotnosti 10/31 gramov zlata o rýdzosti 0,900. Na základe protokolu k Dohovoru CMR, ktorý znie takto: „Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 jednotiek početných, nazývaných (zvláštne práva čerpania – SDR) za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti“. Tieto jednotky sú v kurzovom lístku označené pod kódom XDR, ako MMF-ZPČ-SDR. Potom prepočet je: 8,33 .XDR/1kg.
 2. Pri úplnej strate zásielky, okrem uvedenej maximálnej hodnoty zásielky, hradí dopravca v plnej výške dovozné, clo a iné výlohy vzniknuté v súvislosti s prepravou zásielky. Pri čiastočnej strate hradí len pomernú časť.
 1. Ak je prekročená dodacia lehota a oprávnený preukáže, že vznikla škoda z tohto dôvodu, je dopravca povinný hradiť škodu len do výšky dovozného.
 1. Vyššia náhrada sa môže požadovali‘ od dopravcu len vtedy, ak bola v nákladnom liste uvedená cena tovaru alebo zvláštny záujem na dodaní. Vtedy dopravca ručí do uvedenej hodnoty tovaru.
 1. Oprávnený (odosielateľ alebo príjemca zásielky) môže na dopravcovi požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5% ročne sa počítajú odo dňa zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, ak nebola reklamácia podaná, odo dňa podania žaloby súdu.
 1. Ak je na základe jednej prepravenej zmluvy vykonávaná preprava postupne niekoľkými cestnými dopravcami (autodopravcami), preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej prepravy, druhý a každý ďalší dopravca sa stávajú prevzatím zásielky a nákladného listu zmluvnou stranou za podmienok stanovených nákladným listom.
 1. Dopravca, ktorý preberá zásielku od predchádzajúceho dopravcu, odovzdá tomuto datované a podpísané potvrdenie. Na druhý exemplár nákladného listu je povinný napísať svoje meno a adresu. V prípade potreby zaznamenáva na toto vyhotovenie ako aj potvrdenie výhrady pri preberaní zásielky, ktoré už bolí vyššie uvedené. Dohovor CMR upravuje spôsob riešenia náhrady škody pri poškodení alebo strate zásielky aj pri takýchto prepravách. Ak škodu spôsobil napr. druhý dopravca, odosielateľ bude náhradu vymáhať od prvého dopravcu a ten od skutočného vinníka a pod..
 1. Pri poškodení alebo strate zásielky môžu nastať tieto prípady:
  1. príjemca prevzal zásielku bez toho, aby spolu s dopravcom náležíte zistili jej stav s uvedením príslušných výhrad. Ak sa jedná o poškodenie alebo stratu zjavne poznateľné, reklamačná lehota je 7 dní okrem nedieľ a sviatkov odo dňa vydania zásielky.
 1. ak sa jedná o poškodenie alebo stratu zásielky (jej) časti zjavme nepoznateľné, môže príjemca poslať dopravcovi písomne zistené výhrady do 7 dní po tomto zistení nepočítajúc do tejto lehoty nedele a sviatky.
 1. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty môže byť uplatnený len vtedy, ak bola dopravcovi zaslaná písomná výhrada do 21 dní potom, keď bola zásielka daná k dispozícii príjemcovi. Deň vydania zásielky alebo podľa okolností deň zistenie stavu zásielky sa do vyššie uvedených lehôt nepočíta.
 1. Vo veciach prepráv podliehajúcich Dohovoru CMR je možné podať žalobu u týchto súdov: zmluvne dohodnutý štát, v ktorom je súd, súd miesta pobytu žalovaného, súd hlavného závodu žalovaného, súd miesta prevzatia zásielky resp. dodania, zásielky.
 1. Nároky z medzinárodných prepráv cestnou nákladnou dopravou, na ktoré sa vzťahuje Dohovor CMR sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu alebo takého zavinenia, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prerokúva považuje za rovnocenné s úmyslom, je premlčacia lehota trojročná.
 1. Dopravca vyhlasuje, že má platné uzavreté poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR a poistenie zodpovednosti dopravcu vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave. Posádky vozidiel sú poistené pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov v zahraničí).

čl. 13

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku a nároky z medzinárodných prepráv cestnou nákladnou dopravou, na ktoré sa vzťahuje Dohovor CMR, sú upravené v Dohovore CMR.

2.Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

3.Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovej stránke www.jagelkabus.sk  a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

 1. Tento prepravný poriadok je platný od 18.10.2018 a je účinný dňom jeho zverejnenia.
 1. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy alebo prijatia návrhu prepravcu na uzavretie zmluvy

o preprave veci zo strany dopravcu a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou  zmluvných práv a povinnosti účastníkov zmluvy.

 1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

V Rabči, 18.10.2018